top of page
  • Yazarın fotoğrafıBilecik İl Temsilciliği

İNTERNET SİTELERİNE ÜRÜN TEMİNİ VE SATIŞI HAKKINDA

41.A.00/7849 23.10.2018

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Eczacılık Mevzuatı gereği, internetten satışı mümkün olmayan ve sadece eczanelere satışı olan ürünlerin çeşitli internet sitelerinden halka satıldığına dair Birliğimize yapılan bildirimler sonrasında Birliğimizce konu hakkında yapılan incelemeler ve tespitler, bu tür ürünlerin, bazı eczaneler üzerinden internet sitelerine sağlandığını göstermektedir.

Sadece eczanelerden satılmakta olan sağlığa ilişkin ürünlerin, eczane dışında satışına imkan verecek şekilde yapılan bu tür uygulamalar, hem ürünlerin hem de eczanelerin güvenirliğini toplum nezdinde tehlikeye atmakta; ülkemizde "güvenilir, etkin, erişilebilir, karşılanabilir ilaç ve sağlığa ilişkin ürün" anlayışı ile hizmet veren eczanelerimizin mevcut ürün portföylerinin daralmasına zemin oluşturmaktadır. Karteller tarafından, sağlığa ilişkin ürünlerin eczanelerin elinden alınmaya çalışıldığı, içinden geçtiğimiz bu süreçte, mesleki itibarımızı ve halk sağlığını tehlikeye atacak bu uygulamalar kabul edilebilir değildir.

Eczanelerimizin ürün gamının korunması ve geliştirilmesi ve eczacı imajının güçlendirilmesi ile toplumun eczacı danışmanlığında ürün temin süreçlerine yönlendirilmesi yönündeki çalışmaların tüm oda yöneticilerimiz ve meslektaşlarımızla iş birliği ve güç birliği içerisinde yürütülmesi elzemdir.

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 20. maddesinin (a), (b) ve (h) fıkraları ile, Eczacı Odası Yönetim Kurullarına;

(a) Kanun haricinde menfaat temin etmek maksadiyle gerek aza ve gerek meslek mensupları ile başka şahıslar arasında gizli anlaşmalar yapılmasına ve muvazaa yoluyla müesseseler kurulmasına mani olmak,

(b) Meslektaşların Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince kabul ve tasdik edilen formül, imal tarzı ve fiyatlar dışında ilaç yapmalarını, kanunun müsaadesine aykırı olarak başka şahıs ve müesseselere ilaç satmalarını, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka, ambalajlarını taklit veya kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekilde isim veya marka koyarak halkı istismar etmelerini, konulan kar hadlerine riayet etmeyerek ihtikara tevessül eylemelerini, eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek adabına ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak şekilde reklam, ilan ve propaganda yapmalarını önlemek,"

h) Meslekin şeref ve haysiyetini ve meslektaşların hukuk ve menfaatlerini müdafaa etmek, görevleri verilmiştir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğe aykırı biçimlerde ürün temini ve bu ürünlerin internet ortamına verilmesi gibi uygulamaları gerçekleştirenler hakkında işlem yapılması mesleki saygınlığımızın korunması açısından son derece önemlidir.

Bilgilerinizi, üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilerek, mevzuata uygun olmayan şekilde satış yapıldığının tespiti halinde; yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri doğrultusunda ivedilikle gerekli işlemlerin başlatılmasını önemle ve saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney Genel Sekreter

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

GRAM KÜTLE TAKIMI MUAYENELERİ

Değerli Meslektaşlarımız, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden gelen 11.01.2024 tarih, E-62732874-300-5418349/26 sayılı “Metroloji ve Standart İşleri (Genel)” konulu yazı ektedir. Bilindiği üzere ölç

KUPÜR İMHA HARFLERİ

Değerli Meslektaşlarımız; T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’nden gelen 6 aylık kupür imha şifreleri aşağıdaki gibidir. Eczane

EŞDEĞER İLAÇ GÜVENLİ İLAÇTIR

Öncelikle Kocaeli’de çocuk bir hastamızın tedavisi sırasında yaşadığı istenmeyen durum hepimizi üzmüştür. En yakın sağlık danışmanı eczacılar olarak hastamızın bir an önce sağlığına kavuşması en büyük

bottom of page